Poszukujesz najtańszego ubezpieczenia transportowego? Zobacz, jak tanie może być u nas ubezpieczenie spedytora!

Zadzwoń pod numer 510 138 628 lub skorzystaj z formularza kontaktowego.

OC Spedytora

Umowa zabezpiecza ubezpieczonego przed szkodami rzeczowymi i finansowymi wynikłymi z niewykonania lub nienależnego wykonania umowy spedycji. Zgodnie z Kodeksem Cywilnym pełna odpowiedzialność za należyte wykonanie usługi spoczywa na spedytorze. Umowę mogą zawrzeć firmy, które trudnią się usługami spedycyjnymi zarówno w Polsce, jak i poza granicami.

Istnieje możliwość rozszerzenia zakresu ochrony o szkody w towarach składowanych w ramach składu. Wystarczy skorzystać z dodatkowej klauzuli.

Polisa OC spedytora zapewnia taki sam poziom ochrony bez względu na ilość zaistniałych szkód. Suma ubezpieczenia z umowy nie podlega pomniejszeniu po wypłacie odszkodowania, przy każdym zdarzeniu jest taka sama. Umowa ta zapewnia wiarygodność spedytorowi, zwiększając przy okazji bezpieczeństwo przedsiębiorstwa.

Cargo

Ubezpieczenie Cargo chroni przed utratą, ubytkiem lub uszkodzeniem ładunku, które jest skutkiem jednego lub wielu zdarzeń, mowa może obejmować podstawowy, rozszerzony jak i pełny pakiet ochronny.

Podstawowy:

 • zdarzenia losowe (nawalne opady deszczu, gradobicie, huraganowy wiatr, lawiny, osuwanie się ziemi, powodzie, pożary, trzęsienia ziemi, uderzenia pioruna, upadek rzeczy na środek transportu, wybuch, zapadanie się ziemi
 • wypadki środka transportu
 • uderzenia poprzez urządzenia załadowcze/wyładowcze oraz wskutek upuszczenia ładunku spowodowanego przez urządzenie załadowcze w trakcie i w związku z operacją załadunku lub rozładunku

transport-ubezpieczenie-cargo

Rozszerzony:

 • zdarzenia losowe (nawalne opady deszczu, gradobicie, huraganowy wiatr, lawiny, osuwanie się ziemi, powodzie, pożary, trzęsienia ziemi, uderzenia pioruna, upadek rzeczy na środek transportu, wybuch, zapadanie się ziemi
 • wypadki środka transportu
 • rabunek (rozbój)
 • kradzież z włamaniem oraz kradzież z włamaniem i jednoczesnym zaborem środka transportu, pod warunkiem, że zamknięty środek transportu był pozostawiony w trakcie postoju w obrębie parkingu strzeżonego
 • uderzenia poprzez urządzenia załadowcze/wyładowcze oraz wskutek upuszczenia ładunku spowodowanego przez urządzenie załadowcze w trakcie i w związku z operacją załadunku lub rozładunku

Pełny:

 • ochrona obejmuje wszystkie zdarzenia nagłe, niespodziewane i niezależne od woli ubezpieczającego, wynikłe w trakcie przewozu, załadunku i rozładunku, z wyłączeniem szkód wyłączonych w OWU.
 • Ochroną ubezpieczeniową mogą być ładunki w trakcie przewozu krajowego i międzynarodowego, dokonywane z pomocą wszystkich dostępnych środków transportu tj.: samochodowego (zawodowy i własny), kolejowego, lotniczego, morskiego, żeglugi śródlądowej.

OC przewoźnika w transporcie krajowym

Polisa obejmuje ochroną odpowiedzialność cywilną przewoźnika drogowego, który przewozi przesyłki w oparciu o obowiązujące przepisy i ma udokumentowany transport w postaci listów przewozowych lub innych dokumentów. Przewoźnik może wnioskować bezpłatnie o ochronę ubezpieczeniową z tytułu przewozu materiałów niebezpiecznych. Ubezpieczenie za dodatkową opłacą można poszerzyć o:

 • OC za szkody powstałe wskutek rabunku (rozboju)
 • OC za szkody powstałe wskutek transportu żywych zwierząt
 • OC z tytułu utraty lub uszkodzenia kontenera

Umowa sprawia, że firma ubezpieczeniowa przejmuje odpowiedzialność, jaką wedle prawa przewoźnik ponosi za spowodowanie szkód rzeczowych – utracie, ubytku, uszkodzeniu przesyłki, wynikłe w czasie między przejęciem przesyłki do przewozu, a jej wydaniem szkody finansowe wynikłe z opóźnienia w dostawie.

spedycja-cargo-transport

OC przewoźnika w transporcie międzynarodowym

Umowa obejmuje ochroną odpowiedzialność cywilną przewoźnika drogowego przewożącego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, w transporcie międzynarodowym, na podstawie listów przewozowych CMR. Pakiet za dopłatą można poszerzyć o dodatkowe zapisy:

 • OC za szkody powstałe wskutek rabunku (rozboju)
 • OC za szkody powstałe wskutek transportu żywych zwierząt
 • OC z tytułu utraty lub uszkodzenia kontenera

Umowa sprawia, że firma ubezpieczeniowa przejmuje odpowiedzialność, jaką wedle prawa przewoźnik ponosi za:

 • spowodowanie szkód rzeczowych – utracie, ubytku, uszkodzeniu przesyłki, wynikłe w czasie między przejęciem przesyłki do przewozu, a jej wydaniem
 • szkody finansowe wynikłe z opóźnienia w dostawie

  Przewoźnik może wnioskować bezpłatnie o ochronę ubezpieczeniową z tytułu przewozu materiałów niebezpiecznych.

Ważne!

Polisa zapewnia taki sam poziom ochrony bez względu na ilość zaistniałych szkód. Suma ubezpieczenia z umowy nie podlega pomniejszeniu po wypłacie odszkodowania, przy każdym zdarzeniu jest taka sama. Umowa ta zapewnia wiarygodność spedytorowi, zwiększając przy okazji bezpieczeństwo przedsiębiorstwa.